AJUTS PER LES COMISSIONS D’OBERTURA I D’ESTUDI, ELS INTERESSOS I EL COST DE L’AVAL

31/10/2023 09:30 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

AJUTS PER COBRIR LES COMISSIONS D’OBERTURA I D’ESTUDI, ELS INTERESSOS I EL COST DE L’AVAL DE SOCIETATS DE GARANTÍA RECÍPROCA PER OPERACIONS DE FINANÇMENT D’INVERSIONS PRODUCTIVES I LIQUIDITAT

Aquesta convocatòria té per objecte regular per a l’exercici de 2023 l’atorgament d’ajuts als emprenedors i a les empreses de les Illes Balears, segons les definicions que consten en l’annex 2 de la convocatòria, que hagin formalitzat operacions financeres avalades per una o diverses societats de garantia recíproca de les que regula la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre el règim jurídic de les societats de garantia recíproca, destinades a finançar inversions productives, inversions productives transformadores o per a liquiditat formalitzades entre l’1 de desembre de 2022 i el 30 de novembre de 2023.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts:

Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d’interès econòmic (AIE), les unions temporals d’empreses (UTE) i les empreses d’economia social definides en la Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social, i que compleixin els requisits de les micro, petites i mitjanes empreses que recull l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i que hagin formalitzat o tinguin la intenció de formalitzar operacions financeres en les quals concorri algun dels requisits següents:

a) que financin projectes d’inversions de les pimes, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.

b) que financin operacions financeres de liquiditat de pimes, l’activitat principal de les quals es faci en centres productius ubicats a les Illes Balears.

Determinades grans empreses elegibles que compleixin la definició de l’apartat 24 de l’article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, és a dir, que no compleixin els criteris que estableix l’annex I per ser definides com a micro, petites i mitjanes empreses, que tenguin fins a 499 treballadors i que hagin formalitzat operacions financeres que financin projectes d’inversions, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.

Tot això, d’acord amb la disposició addicional tercera del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.

Quantia

Quant als ajuts atorgats a pimes per operacions financeres de finançament d’inversions productives i per operacions financeres de finançament d’inversions productives transformadores, es destinen a aquesta convocatòria, amb càrrec a la partida pressupostària 14601 141E01 47000 00 31111 (Programa FEDER 2021-2027) (o la partida que correspongui en cada exercici), un total de 2.737.350,00 euros, per cofinançar amb fons FEDER (Programa 2021-2027), segons els imports següents amb la distribució que s’indica:

a) Ajuts per cobrir el cost de l’aval concedit per una societat de garantia recíproca: 1.287.350 euros

— Any 2023: 537.350 euros

— Any 2024: 300.000 euros

— Any 2025: 250.000 euros

— Any 2026: 200.000 euros

b) Ajuts per cobrir els interessos:

— Any 2024: 1.250.000 euros

c) Ajuts per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi:

— Any 2023: 200.000 euros

Quant als ajuts atorgats a pimes per operacions financeres de liquiditat, així com els ajuts atorgats a determinades grans empreses elegibles per operacions financeres de finançament d’inversions productives transformadores, es destinen a aquesta convocatòria, amb càrrec a la partida pressupostària 14601 141E01 47000 00 (o la partida que correspongui en cada exercici), un total de 833.518 euros, segons els imports següents amb la distribució que s’indica:

Ajuts per cobrir el cost de l’aval concedit per una societat de garantia recíproca: 833.518 euros

— Any 2023: 401.000 euros

— Any 2024: 220.000 euros

— Any 2025: 204.518 euros

— Any 2026: 8.000 euros

Requisits

Avals financers concedits per una societat de garantia recíproca la majoria dels socis partícips de la qual siguin empreses que duguin a terme la seva activitat principal en el territori de les Illes Balears, o avals financers concedits per una societat de garantia recíproca a empreses que duguin a terme la seva activitat principal en el territori de les Illes Balears; tipus d’interès variable entre l’euríbor +1,5 % i l’euríbor +2,5 % o tipus fix equivalent al que resulti d’aplicar un diferencial del 2% a l’IRS (interest rate swap) en el termini que correspongui, i reafiançament de l’operació, en un import mínim del 25%, per una societat de refiançament de les que preveu l’article 11 de la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre el règim jurídic de les societats de garantia recíproca, i regula el Reial decret 1644/1997, de 31 d’octubre, relatiu a les normes d’autorització administrativa i requisits de solvència de les societats de refiançament.

Termini

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 9 de desembre de 2023

Descarga de archivos relacionados

Noticias relacionadas

Programa de asesoramiento en Industria 4.0

05/11/202309:30 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

ACTIVA Industria 4.0 es un programa de asesoramiento especializado y personalizado, realizado por consultoras acreditadas y con experiencia en implant...

Leer más

ACTIVA STARTUPS: AYUDAS DIRIGIDAS A IMPULSAR LA INNOVACIÓN

03/11/202309:30 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

El programa «Activa Startups», que apoya la colaboración entre empresas de nueva generación/startups y empresas consolidadas con potencial de innovaci...

Leer más