Modernització del Comerç: Subvenció Fons Tecnològic 

26/05/2023 09:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

La Conselleria de Transició Energètica, Sector Productius i Memòria Democràtica ha aprovat una nova convocatòria d’ajudes per al programa de modernització del comerç amb Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea. 

Aquesta convocatòria té per objecte concedir subvencions destinades a donar suport i impulsar la competitivitat i la modernització, a través d ela transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i les associacions sense ànim de lucre que promoguin actuacions objecte de subvenció. 

Les actuacions subvencionables en el marc del programa de modernització del comerç: Fons tecnològic inclouran: 

 • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra. 
 • Projectes de noves tecnologies per a l’adaptació de l’espai físic de venda tant a les noves necessitats i hàbits dels consumidors com a nous models de gestió. 
 • Projectes de solucions tecnològiques per millorar l’eficiència i sostenibilitat del lliurament d’última milla. 
 • Projectes d’aplicació de solucions tecnològiques per millor l’eficiència en el consum energètic i dels recursos. 

Poden acollir-se als ajuts establerts en aquesta convocatòria: 

 • Les empreses del sector del comerç, ja siguin persones físiques o jurídiques, que tinguin la consideració de PIME. 
 • Associacions, entitats associatives o federacions i confederacions sense ànim de lucre que tinguin entre els seus fins estatutaris i programes d’actuació la defensa dels interessos de petits establiments comercials. 
 • Queden excloses aquelles PIMES i associacions que, en el marc de la primera convocatòria d’aquests ajuts hagin rebut una subvenció de més de 30.000€ IVA exclòs. 

Obligatòriament han de posseir i realitzar la seva activitat comercial en un establiment físic permanent amb seu social a les Illes Balears. 

Els sol·licitants han d’exercir, en el moment de la publicació de la convocatòria de la subvenció, alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’IAE que es detallen a continuació: 

Grup 641: tots els epígrafs 

Grup 642: tots els epígrafs 

Grup 643: tots els epígrafs 

Grup 644: tots els epígrafs 

Grup 645: tots els epígrafs 

Grup 647: tots els epígrafs, excepte el 647.5 

Grup 651: tots els epígrafs 

Grup 652: tots els epígrafs, excepte el 652.1 

Grup 653: tots els epígrafs 

Grup 656: tots els epígrafs 

Grup 657: tots els epígrafs 

Grup 659: tots els epígrafs 

Grup 661: únicament l'epígraf 661.3 

Grup 662: tots els epígrafs 

Són subvencionables aquells projectes d'inversió duts a terme en la comunitat autònoma de les Illes Balears i que englobin una o diverses de les següents actuacions subvencionables: 

 • Activitats dirigides a la transformació digital. 
 •  Actuacions dirigides a la transformació del punt de venda.  
 • Sostenibilitat i economia circular.  
 • Cadena de subministrament i traçabilitat. 

Quantia de la subvenció: 

La inversió mínima corresponent a les despeses que es considerin subvencionables, exclòs tot tipus d’impostos, serà de 2.000 euros. 

La inversió màxima subvencionable serà de 50.000 euros (IVA exclòs) 

L’aportació de l’administració autonòmica prevista suposarà com a màxim un percentatge del 100% respecte del cost final, i com a mínim, un percentatge del 70%. 

Terminis 

Presentació de sol·licituds: des del dia 26 de maig de 2023 fins al dia 26 de juny de 2023 

Execució i pagament de les despeses: les activitats han d’executar-se i pagar-se en el període comprès entre el 15 de desembre de 2022 i el 15 de setembre de 2023 

Justificació i sol·licitud de pagament: s’establirà a la resolució de concessió, i en cap cas serà posterior al 15 de setembre de 2023. 

Règim de concessió 

El procediment de concessió dels ajuts previstos en aquesta convocatòria es tramitarà en règim de concurrència no competitiva, de conformitat amb l'article 62 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, pel qual s'admet finançar actuacions sense requerir valoració comparativa amb altres propostes, i dictar les resolucions de concessió per ordre de presentació de sol·licituds una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de la situació o actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat a la convocatòria, i d'acord amb els principis de publicitat, objectivitat, transparència, igualtat i no discriminació. 

Règim de minimis: 

Els ajuts concedits en el marc d'aquesta convocatòria constitueixen ajuts d'Estat sotmeses a la normativa de minimis pel que als beneficiaris d'aquesta convocatòria se'ls ha d'aplicar la norma de les ajudes de minimis, que determina que l'import total dels ajuts de minimis a una única empresa no pot ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals 

Descarga de archivos relacionados

Noticias relacionadas

Ayudas para nuevas autónomas y para nuevos autónomos menores de 35 años

18/05/202309:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

La Consellería de Model Económic, Turisme i Treball ha aprobado una convocatoria de ayudas para compensar una parte de los gastos de cotización de las...

Leer más

AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 

04/05/202309:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

La Conselleria de Movilidad y Vivienda del Govern de les Illes Balears ha publicado una convocatoria de ayudas para la modernización de empresas priva...

Leer más